Úvod Notárska komora Kde nás nájdete Notárska činnosť Linky Časté otázky

Časté otázky

 

Obsah

Čo potrebujem na ...

... registráciu nadácie, občianskeho združenia a pod. v NCRpo na poberanie 2%z odvedenej dane?

Pre registráciu určenej právnickej osoby musíte notárovi predložiť nasledovné doklady:

 1. Stanovy občianskeho združenia, štatút nadácie, resp. ďalšie doklady, ktoré obsahujú informácie o činnosti registrovaného subjektu (napr. ciele združenia, ...), na ktorých je pečiatka Ministerstva vnútra, resp. iného štátneho orgánu, ktorý zaregistroval vznik nadácie aj s dátumom registrácie

 2. Informácie o zástupcovi nadácie, občianskeho združenia a pod. (t.j. meno, priezvisko, adresa, číslo OP, rodné číslo)

 3. Potvrdenie o vedení účtu v banke (s uvedeným číslom účtu)

 4. Potvrdenie zo sociálnej poisťovne, či nadácia, občianske združenie a pod. má splnenú odvodovú povinnosť

 5. Potvrdenie z NÚP, či nadácia, občianske združenie a pod. má alebo nemá zamestnancov

 6. Potvrdenie zo zdravotných poisťovní zamestnancov (ak nadácia, občianske združenie a pod. má zamestnancov)

 7. Potvrdenie o pridelení čísla IČO

Kliknite pre informácie o období registrácie
Kliknite pre súhrnné informácie

POZOR!!! Zaregistrované môžu byť len tie nadácie, občianske združenia a pod., ktoré vznikli najneskôr v roku, ktorý predchádza roku v ktorom sa chcú zaregistrovať. Napr. nadácia, ktorá sa chce registrovať na poberanie odvedenej dane za rok 2004 musí mať dátum vzniku pred 1.januárom 2004, t.j. v roku 2003 alebo skôr.

... registráciu záložného práva v NCRzp?

Pre registráciu záložného práva v NCRzp musíte notárovi predložiť informácie najmä o:

 1. Žiadateľovi – názov resp. meno, IČO resp. dátum narodenia, sídlo resp. adresa

 2. Záložcovi – názov resp. meno, IČO resp. dátum narodenia, sídlo resp. adresa, informácia o tom, či je záložca zároveň záložným dlžníkom

 3. Zálohu – druh zálohu (vec, súbor vecí, podnik, časť podniku, …), podiel zo založenej veci resp. istina, stručný popis zálohu (max. strana A4)

 4. Veriteľovi – názov resp. meno, IČO resp. dátum narodenia, sídlo resp. adresa, informácia o tom, či veriteľ je skutočným veriteľom, alebo len osobou oprávnenou za veriteľa konať

 5. Pohľadávke – výška pohľadávky (aj mena), typ pohľadávky (fixná – časom sa nemení, variabilná peňažná – môže sa zmeniť a predstavuje peniaze, variabilná nepeňažná – môže sa meniť a predstavuje inú majetkovú hodnotu), dátum splatnosti pohľadávky – nemusí byť uvedený, stručný popis pohľadávky (max. strana A4)

 6. Ostatné údaje – dátum vzniku záložného práva, dátum začiatku výkonu záložného práva – uvádza sa až pri začatí výkonu záložného práva

Kedy ...

... môžem notára požiadať o registráciu nadácie, občianskeho združenia a pod. do NCRpo?

Notársky centrálny register právnických osôb je pre registráciu otvorený, podľa zákona 561/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších prepisov, od 1. septembra až do 15. decembra príslušného roku. To znamená, že registráciu je možné vykonať od polnoci 1. septembra do polnoci 15. decembra aj v prípade, že tieto dni pripadnú na víkend. Napriek tomu, že je možné registrovať aj takpovediac do poslednej chvíle, najlepšie je urobiť tak čo najskôr, pretože notár je potom ku koncu zahltený množstvom žiadostí a mohlo by sa stať, že z časových dôvodov by nestihol registráciu vykonať, keďže systém je plne automatizovaný a server na NK SR po polnoci 15. decembra nedovolí vykonať ani jednu ďalšiu registráciu.

Kliknite pre informácie o potrebných dokladoch
Kliknite pre súhrnné informácie

POZOR!!! Zaregistrované môžu byť len tie nadácie, občianske združenia a pod., ktoré vznikli najneskôr v roku, ktorý predchádza roku v ktorom sa chcú zaregistrovať. Napr. nadácia, ktorá sa chce registrovať na poberanie odvedenej dane za rok 2004 musí mať dátum vzniku pred 1.januárom 2004, t.j. v roku 2003 alebo skôr.

Všetko o ...

... registrácií nadácie, občianskeho združenia a pod. v NCRpo na poberanie 2% z odvedenej dane.

Úvod Notárska komora Kde nás nájdete Notárska činnosť Linky Časté otázky

Správu elektronickej pošty s dotazmi alebo komentárom k tomuto webovému serveru zašlite na adresu pegask@pegask.sk.
Copyright © 2006 Peter Gálik - Pegask
Naposledy aktualizované: 02. 09. 2006