Úvod Notárska komora Kde nás nájdete Notárska činnosť Linky Časté otázky

Notárska komora

 

Internetová stránka Notárskej komory Slovenskej republiky

Notárstvo na Slovensku

    V súvislosti so vznikom samostatnej Slovenskej republiky – 1. januára 1993 objavila sa na svetovom obzore nielen hviezdička samostatného slobodného, demokratického štátu v srdci Európy, ale vyšla aj hviezdička slobodného notárstva Slovenskej republiky, pretože týmto dňom vstúpil do účinnosti zákon SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).

    Tomuto legislatívnemu aktu predchádzali aktivity malej skupiny bývalých štátnych notárov, ktorá začala so svojou činnosťou krátko po revolúcii v roku 1989. Za cieľ si vytýčila obnoviť výkon notárskej činnosti na báze slobodného povolania a princípoch rímskej právnej kultúry.

    Predpokladom dosiahnutia vytýčeného cieľa bola nutnosť vytvoriť organizáciu notárov, ktorá by bola ich reprezentatívnym a stavovským orgánom a zároveň partnerom v legislatívnom procese prípravy na zrušenie štátnych notárstiev.

    Dňom 11. januára 1991 v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov bola ustanovená Notárska komora Slovenska ako dobrovoľná stavovská organizácia reprezentujúca nezávislosť a autonómiu notárov. Na tejto ustanovujúcej konferencii bola prijatá Deklarácia, ktorá  určila  legislatívny  a  organizačný  smer na obnovenie pôvodného postavenia, funkcie a činnosti notára ako nositeľa verejného úradu pre činnosť listinnú, osvedčovaciu a právno-poradenskú, ako aj na konštituovanie samosprávnej autonómnej notárskej organizácie. Boli nadviazané kontakty a spolupráca s podobnými národnými a nadnárodnými notárskymi organizáciami. V tejto aktivite notárstvo Slovenskej republiky nezostalo osamotené. S úplnou samozrejmosťou mu podali pomocnú ruku najmä notárstva Rakúskej republiky, Maďarskej republiky, ako aj vedenie Medzinárodnej únie latinského notárstva s jej vtedajším prezidentom p. Gilles Demersom a neskoršie p. Andrée Swachtgenom. Praktické skúsenosti sme získavali na medzinárodných notárskych podujatiach európskeho charakteru usporadúvaných pravidelne každoročne v Salzburgu a Keszthély.

    Notársky poriadok stanovil podmienky výkonu notárskej činnosti a určil Notársku komoru Slovenskej republiky za samosprávny, autonómny orgán notárov. Druhá konferencia Notárskej komory Slovenskej republiky prijala uznesenie s cieľom podať žiadosť slovenského notárstva do Medzinárodnej únie latinského notárstva, ktorá dnes združuje 60 notárstiev z celého sveta, ktorých činnosť je vykonávaná ako slobodné povolanie na princípe rímskej právnej kultúry. Výsledkom tohto snaženia bolo prijatie notárstva Slovenskej republiky v zastúpení Notárskou komorou Slovenskej republiky do tejto významnej svetovej organizácie na jej     20. Kongrese vo Viedni, dňa 12. februára 1994.

    Medzinárodná konferencia – 1. Slovenské notárske dni majú oficiálne prezentovať skutočnosť, že notárstvo Slovenskej republiky je funkčné, plniace úlohy ukladané mu spoločnosťou. Pri plnení svojich špecifických úloh nesmie zabúdať na zvyšovanie svojej profesionálnej odbornosti formou pravidelného vzdelávania. Samostatné zvolené témy medzinárodnej konferencie by mali tomuto procesu napomôcť.

    V našej spoločnosti, ktorá buduje svoj ekonomický potenciál v súčasnosti na princípoch prebudovávania národného hospodárstva na trhovú ekonomiku, chce i notárstvo naďalej aktívne pomáhať. Kvalitnou a zodpovednou prácou si notári chcú naďalej udržiavať už prejavenú dôveru zo strany štátu, ale najmä od občanov a takto nadviazať na dobré meno slobodných notárov, ktorých činnosť bola v roku 1951 násilne prerušená.

JUDr. Jozef Opatovský
Člen Notárskej komory Slovenskej republiky
V súčasnosti Čestný prezident Notárskej komory Slovenskej republiky

Úvod Notárska komora Kde nás nájdete Notárska činnosť Linky Časté otázky

Správu elektronickej pošty s dotazmi alebo komentárom k tomuto webovému serveru zašlite na adresu pegask@pegask.sk.
Copyright © 2006 Peter Gálik - Pegask
Naposledy aktualizované: 02. 09. 2006