Úvod Notárska komora Kde nás nájdete Notárska činnosť Linky Časté otázky

Notársky sadzobník
Služby notára verejnosti Odmena notára - vyhláška Notársky sadzobník Odmena NK SR Vyhláška o NCRzp

 

Sadzobník na výpočet odmeny notára za notársku činnosť

Položka A:

Za spísanie notárskej zápisnice vrátane vydania osvedčeného odpisu notárskej zápisnice

1. Ak ide o zmluvu alebo o jednostranný právny úkon okrem bodu 2 alebo o osvedčenie iných skutkových dejov alebo osvedčenie o vyhlásení  
   z prvých 100 000 Sk zo základu 1,0%
   z presahujúcej sumy až do 500 000 Sk základu 0,7%
   z presahujúcej sumy až do 1 000 000 Sk základu 0,5%
   z presahujúcej sumy až do 3 000 000 Sk základu 0,3%
   z presahujúcej sumy až do 20 000 000 Sk základu 0,1%
   z presahujúcej sumy až do 50 000 000 Sk základu 0,05%
   najmenej 500 Sk
Čiastka nad 50 000 000 Sk sa do základu nezapočítava.  
Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami 2 000 Sk
2. Ak ide o závet alebo o listinu o vydedení alebo o odvolanie týchto úkonov 800 Sk
3. Za spísanie závetu, ktorý obsahuje zároveň ustanovenie o vydedení 1 500 Sk
4. Ak ide o osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a schôdzí právnických osôb 5 000 Sk
5. Ak ide o osvedčenie o predložení listiny alebo osvedčenie, že je niekto nažive 400 Sk
6. Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcich úkonoch za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje 40 Sk
7. Za spísanie osvedčenia o vykonaní zápisu do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb 700 Sk

Položka B:

Za spísanie pokračovania v notárskej zápisnici

500 Sk

Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcom úkone za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje

40 Sk

Položka C:

1. Za osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou za každú aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje 40 Sk
2. Ak ide o osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie listiny, ktorá má vzťah k cudzine, za každú aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje 80 Sk
3. Za osvedčenie pravosti podpisu jednej osoby na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis 60 Sk

Položka D:

1. Za úhrn úkonov potrebných na protestáciu zmenky alebo iného rubopisom prevoditeľného cenného papiera, za každý protestovaný papier  
    z prvých 100 000 Sk základu 1%
    z presahujúcej sumy až do 500 000 Sk základu 0,5%
    z presahujúcej sumy až do 1 000 000 Sk základu 0,3%
    z presahujúcej sumy až do 3 000 000 Sk základu 0,1%
    z presahujúcej sumy až do 20 000 000 Sk základu 0,05%
    najmenej 2 000 Sk
Čiastka nad 20 000 000 Sk sa do základu nezapočítava.  
   
2. Za vyhotovenie odpisu alebo výpisu z protestovanej listiny alebo knihy protestov 500 Sk

Položka E:

Za prijatie úschovy

1. Ak ide o listinu 800 Sk
2. Ak ide o cenný papier alebo o peniaze
    pri základe nepresahujúcom sumu 100 000 Sk 700 Sk
    pri základe nad 100 000 Sk do 500 000 Sk vrátane 1 500 Sk
    pri základe nad 500 000 Sk do 1 000 000 Sk vrátane 3 000 Sk
    pri základe nad 1 000 000 Sk do 10 000 000 Sk vrátane 5 000 Sk
    pri základe presahujúcom sumu 10 000 000 Sk 10 000 Sk
Ak nemožno základ určiť alebo ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami 1 000 Sk

Položka F:

1. Za nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami6) za každú, aj začatú hodinu 30 Sk
2. Za zaslanie spisu inému notárovi, aby žiadateľ do neho nahliadol 100 Sk

Položka G:

Za vydanie výpisu z notárskej zápisnice alebo ďalšieho osvedčeného odpisu notárskej zápisnice za každú, aj začatú stranu vydaného textu

60 Sk

Položka H:

Za vydanie odpisu notárskej zápisnice za každú, aj začatú stranu vydaného textu

60 Sk

Položka I:

Za vydanie potvrdenia o skutočnostiach známych zo spisov za každú, aj začatú stranu vydaného textu

100 Sk

Položka J:

1. Za registráciu záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv, z ceny zabezpečovanej pohľadávky  
    pri základe nepresahujúcom sumu 100 000 Sk 1 000 Sk
    pri základe nad 100 000 Sk do 500 000 Sk vrátane 1 500 Sk
    pri základe nad 500 000 Sk do 1 000 000 Sk vrátane  2 500 Sk
    pri základe nad 1 000 000 Sk do 10 000 000 Sk vrátane 3 500 Sk
    pri základe presahujúcom sumu 10 000 000 Sk 5 000 Sk
Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami 1 000 Sk
   
2. Za zápis poznámky, výmazu alebo ďalších skutočností, ktoré ustanovuje zákon do Notárskeho centrálneho registra záložných práv 500 Sk
3. Za vyhľadávanie a vydanie výpisu z Notárskeho centrálneho registra záložných práv na jedného záložného dlžníka za každú začatú stranu vydaného textu 100 Sk

Položka K:

1. Za registráciu žiadosti oznámenia o dražbe v Notárskom centrálnom registri dražieb 500 Sk
2. Za registráciu zmeny údajov v Notárskom centrálnom registri dražieb 300 Sk

Položka L:

1. Za uloženie textu notárskej zápisnice do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu 40 Sk
2. Za uloženie prvopisu listiny a za registráciu zmeny doby uloženia listiny do Notárskeho centrálneho archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu
    na dobu kratšiu ako štrnásť dní 40 Sk
    na dobu od štrnástich dní do troch mesiacov 60 Sk
    na dobu od troch mesiacov do šiestich mesiacov 80 Sk
    na dobu od šiestich mesiacov do jedného roka 100 Sk
    na dobu od jedného roka do troch rokov 120 Sk
    na dobu neurčitú 140 Sk
3. Za registráciu zmeny podmienok uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho archívu listín 200 Sk
4. Za výmaz prvopisu listiny z Notárskeho centrálneho archívu listín 200 Sk

Položka M:

Za vykonávanie správy majetku patrí odmena vo výške 10% hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku. V prípade, ak zo spravovaného majetku neplynie žiaden príjem, môže byť odmena dohodnutá  v zmluve.  

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„§82 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 zb."

Úvod Notárska komora Kde nás nájdete Notárska činnosť Linky Časté otázky

Správu elektronickej pošty s dotazmi alebo komentárom k tomuto webovému serveru zašlite na adresu pegask@pegask.sk.
Copyright © 2006 Peter Gálik - Pegask
Naposledy aktualizované: 02. 09. 2006