Úvod Notárska komora Kde nás nájdete Notárska činnosť Linky Časté otázky

Odmena notára - vyhláška
Služby notára verejnosti Odmena notára - vyhláška Notársky sadzobník Odmena NK SR Vyhláška o NCRzp

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
č. 31/1993 Z.z.

o odmenách a náhradách notárov

v znení vyhlášky č. 209/1994 Z.z., v znení vyhlášky č. 423/2002 Z.z. a v znení vyhlášky č. 607/2002 Z.z.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č.323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a podľa § 374a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 263/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok, ustanovuje:

PRVÝ DIEL

Odmena notára za notársku činnosť1), poskytovanie právnych rád, vykonávanie správy majetku a spisovanie iných listín2)

Prvý oddiel

Odmena notára za notársku činnosť

§1

Notár vykonáva notársku činnosť za odmenu, ktorej výšku a spôsob určenia upravuje táto vyhláška.

§2

Výška odmeny za úkony v notárskej činnosti (ďalej len „notársky úkon“) je uvedená v prílohe, ktorá je súčasťou tejto vyhlášky.

§3

Ak je za notársky úkon určená odmena podľa ceny, základom odmeny je cena predmetu notárskeho úkonu. Ak je cena predmetu notárskeho úkonu nižšia než cena zistená podľa cenových predpisov, základom odmeny je takto zistená cena.

§4

(1) Ak ide o zmluvu o výmene veci, základom odmeny je cena veci, ktorá je najvyššia. Obdobne tu platí §3 druhá veta.
(2) Ak je predmetom notárskeho úkonu opakujúce sa plnenie, základom odmeny je súčet cien všetkých opakujúcich sa plnení. Ak ide o plnenie na neurčitý čas, na čas dlhší ako päť rokov alebo na čas života, za jeho cenu sa považuje päťnásobok ceny ročného plnenia. Obdobne sa posudzuje cena práv, ktoré možno vykonávať opätovne.

§5

Sadzby odmeny notára §2 ods. 1 sú určené pevnými sumami alebo percentom z ceny predmetu notárskeho úkonu, a to za jednotlivé notárske úkony, alebo za súhrn notárskych úkonov.

§6

(1) Ak ide o notárske úkony časovo náročné, mimoriadne obťažné, väčšieho rozsahu, vyžadujúce si rozsiahle výpočty, použitie cudzieho práva alebo jazyka, o úkony za nepriaznivých okolností, najmä v ťažko prístupných priestoroch, a o úkony, pri ktorých treba zachovať mimoriadnu pozornosť, ak žiadateľ nalieha na okamžité vykonanie úkonu, môže notár požadovať odmenu primerane zvýšenú, najviac však o 100%.
(2) Pri notárskych úkonoch, ktoré notár vykonáva na žiadosť účastníka alebo z nevyhnutných dôvodov v čase od 18.00 h do 8.00 h alebo počas soboty, nedele a ostatných dní pracovného pokoja, patrí notárovi odmena zvýšená o 50%.
(3)Odmenu určenú podľa odseku 1 a odmenu určenú podľa odseku 2 možno zlučovať.

§7

Notárovi patrí pomerná časť odmeny za notársky úkon, ak zostal nedokončený bez jeho zavinenia alebo ak nedokončený úkon priniesol účastníkovi prospech.

§8

(1) Notárovi nepatrí odmena za notársky úkon, ktorý má jeho zavinením neodstrániteľné vady, ak tieto vady majú za následok neplatnosť právneho úkonu. Odmena nepatrí ani za právny úkon, ktorý nemá predpísanú formu.
(2) Notárovi nepatrí odmena za notársky úkon, ktorým odstránil ním zavinené vady notárskeho úkonu.

§9

(1) Notár má popri nároku na odmenu aj nárok na:

a) náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonaním notárskeho úkonu (najmä cestovné a telekomunikačné výdavky, zaplatená odmena za znalecký posudok, preklad, odpis, odmena a náhrada hotových výdavkov Notárskej komory Slovenskej republiky za prístup do Centrálneho informačného systému a iné),
b) náhradu za stratu času.

(2) Notár sa môže vopred dohodnúť so žiadateľom na druhu a výške niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s vykonaním notárskeho úkonu.
(3) Ak sa náhrada cestovných výdavkov nedohodla podľa odseku 2, určí sa podľa osobitných predpisov
3).

Druhý oddiel

Odmena za poskytovanie právnych rád, vykonávanie správy majetku a spisovanie iných listín

§10

Pri určovaní odmeny notára a jej výšky za poskytovanie právnych rád, vykonávanie správy majetku a spisovanie iných listín, ako aj náhrady hotových výdavkov s tým spojených sa postupuje podľa osobitného predpisu4) vrátane možnosti zmluvnej odmeny. Právomoc tu vykonáva Prezídium Notárskej komory Slovenskej republiky.

DRUHÝ DIEL

Odmena notára za ďalšiu činnosť a odmena správcu dedičstva

Prvý oddiel

Odmena notára za ďalšiu činnosť
Odmena notára ako súdneho komisára

§11

Odmena notára ako súdneho komisára (ďalej len „súdny komisár“) za úkony vykonané v konaní o dedičstve, ktoré bolo zastavené pre nedostatok podmienok konania, pretože poručiteľ nezanechal majetok alebo súd vydal majetok nepatrnej hodnoty tomu, kto sa postaral o pohreb, je 400 Sk.

§12

(1) Základom odmeny súdneho komisára za iné úkony vykonané v konaní o dedičstve, ako sú uvedené v §11, je všeobecná cena majetku poručiteľa5), ktorý sa stal predmetom konania o dedičstve.
(2) Ak je predmetom konania o dedičstve majetok poručiteľa, ktorý sa objavil po právoplatnosti uznesenia, ktorým bolo konanie o dedičstve skončené, základom odmeny súdneho komisára za úkony vykonané v tomto konaní je všeobecná cena tohto majetku.
(3) Ustanovenie §4 ods. 2 platí obdobne.

§13

Odmena uvedená v §12 ods. 1 je:

z prvých 100 000 Sk základu

2,0 %

z presahujúcej sumy až do 500 000 Sk základu 1,0 %
z presahujúcej sumy až do 1 000 000 Sk základu 0,7 %
z presahujúcej sumy až do 3 000 000 Sk základu 0,4 %
z presahujúcej sumy až do 20 000 000 Sk základu  0,2 %
najmenej  700 Sk

Čiastka nad 20 000 000 Sk sa do základu nezapočítava.

§14

(1) Odmenu určenú podľa §11 alebo vypočítanú podľa §13 môže súd primerane zvýšiť, najviac však o 100 %, ak úkony notára boli mimoriadne obťažné alebo časovo náročné.
(2) Ak bolo v dedičskom konaní činných viac notárov alebo ak notár vykonal len niektoré úkony, patrí mu podiel odmeny určenej podľa §11 alebo vypočítanej podľa §13, prípadne zvýšenej podľa odseku 1, ktorý zodpovedá rozsahu jeho činnosti.

Druhý oddiel

Odmena správcu dedičstva

§15

Ak je správcom dedičstva notár (ďalej len „správca dedičstva“), základom odmeny je všeobecná cena poručiteľovho majetku, na správu ktorého bol správca dedičstva ustanovený. Ustanovenie §4 ods. 2 platí obdobne.

§16

Ak správca dedičstva vykoná správu poručiteľovho majetku alebo jeho časti štyri mesiace, patrí mu odmena vo výške vypočítanej podľa §13; ak vykonáva správu kratší alebo dlhší čas, odmena sa mu pomerne zníži alebo zvýši.

§17

Odmenu vypočítanú podľa §16 môže súd primerane zvýšiť, najviac však o 100 %, ak úkony správcu dedičstva pri správe dedičstva boli mimoriadne obťažné alebo časovo náročné.

Tretí oddiel

Náhrada niektorých hotových výdavkov súdneho komisára a správcu dedičstva

§18

(1) Súdny komisár a správca dedičstva majú popri nároku na odmenu aj nárok na

a) náhradu hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním činnosti súdneho komisára a správcu dedičstva (najmä cestovné a telekomunikačné výdavky, zaplatená odmena za znalecký posudok, preklad, odpis, odmena a náhrada hotových výdavkov Notárskej komory Slovenskej komory za prístup do Centrálneho informačného systému a iné),
b) náhradu za stratu času.

(2) Súdny komisár a správca dedičstva sa môžu so žiadateľom vopred dohodnúť na druhu a výške niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s vykonávaním činnosti súdneho komisára a správcu dedičstva.
(3) Ak sa náhrada cestovných výdavkov nedohodla podľa odseku 2, určí sa podľa osobitných predpisov.
6)

TRETÍ DIEL

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§19

(1) Náhrada z stratu času patrí notárovi pri úkonoch vykonávaných mimo jeho sídla alebo mimo miesta konania jeho úradných dní za čas strávený cestou do tohto miesta a späť.
(2) Náhrada podľa odseku 1 je 100 Sk za každú, ak začatú polhodinu.

§20

V odmene notára je zahrnutá aj náhrada za administratívne a iné práce vykonané v súvislosti s notárskymi úkonmi, úkonmi notára v konaní o dedičstve a v súvislosti s úkonmi správcu dedičstva pri správe dedičstva.

§21

Ak nejde o úkony vykonávané na základe poverenia súdu, notár je povinný vydať účastníkovi potvrdenku o zaplatení notárskej odmeny a hotových výdavkov.

§22

Základ odmeny podľa tejto vyhlášky sa zaokrúhľuje na celé stokoruny nahor a vypočítaná odmena na celé desaťkoruny nahor.

§23

Ak návrh na začatie konania o dedičstve alebo oznámenie o úmrtí poručiteľa došlo na štátne notárstvo do 31. decembra 1992, odmena notára uvedená v §13 sa znižuje o 40 %.

§23a

(1) Za notárske úkony vykonávané pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky patrí notárovi odmena podľa doterajších predpisov.
(2) Za úkony notára ako súdneho komisára vykonané v konaní o dedičstve podľa §12 začatom pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky patrí notárovi odmena podľa doterajších predpisov.

§24

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia .

Dňom vyhlásenia je 4. február 1993.

Vyhláška č. 209/1994 Z.z. nadobudla účinnosť 1. septembra 1994.

Vyhláška č. 423/2002 Z.z. nadobudla účinnosť 31. júla 2002, okrem položky J a bodu 3 položky C prílohy, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2003.

Vyhláška č. 607/2002 Z.z. nadobudla účinnosť 1. januára 2003.

1) §3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
2) §5 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb.
3) Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách.
4) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 163/2002 Zb. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci.
5) §175 Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 263/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok.
6) §82 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb.

Úvod Notárska komora Kde nás nájdete Notárska činnosť Linky Časté otázky

Správu elektronickej pošty s dotazmi alebo komentárom k tomuto webovému serveru zašlite na adresu pegask@pegask.sk.
Copyright © 2006 Peter Gálik - Pegask
Naposledy aktualizované: 02. 09. 2006