Úvod Notárska komora Kde nás nájdete Notárska činnosť Linky Časté otázky

Služby notára verejnosti
Služby notára verejnosti Odmena notára - vyhláška Notársky sadzobník Odmena NK SR Vyhláška o NCRzp

 

Služby notára verejnosti

Solemizácia

Úkon predstavujúci spisovanie a vydávanie verejných listín o právnych úkonoch notárom.
Predmetom takýchto listín sú napríklad:

 • zmluvy

 • závety

 •  iné právne úkony

Tieto listiny, vydané notárom, majú väčšiu dôkaznú silu ako súkromné listiny, a teda dôkazné bremeno v prípadných sporoch zaťažuje toho, kto ich pravosť namieta.

Verifikácia

Osvedčovanie právne významných skutočností, ktoré spôsobujú právne následky, môžu byť podkladom pre uplatnenie práv a nárokov alebo môžu byť použité ako listinný dôkaz. Notár spisuje na požiadanie verejné listiny o tom čo vidí a počuje.
Sú to napríklad:

 • Osvedčenie pravosti podpisu (Legalizácia)

 • Osvedčenie správnosti odpisu listiny (Vidimácia)

 • Protesty zmeniek a šekov

 • Osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb

 • Osvedčenie o tom, že je niekto nažive

 • Osvedčenie o priebehu losovania, žrebovania

 • Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

 • Osvedčenie vyhlásenia, prehlásenia

 • Osvedčenie iných právne významných skutočností

Notár pri osvedčovacej činnosti nezodpovedá za pravdivosť a zákonnosť osvedčovaného deja, zodpovedá len za správne a pravdivé opísanie osvedčovaných skutočností.

Depozitum

Notár vykonáva na žiadosť zložiteľa úschovu peňazí, listín a listinných cenných papierov. Táto úschova sa vykonáva napríklad v prípade ak zložiteľ požaduje, aby uschované predmety (peniaze, listiny a pod.) boli vydané príjemcovi až po splnení určitých podmienok dohodnutých medzi zložiteľom a príjemcom. V prípade, že tieto podmienky nie sú splnené, predmet úschovy sa vydá späť zložiteľovi.

Právne rady

Notár poskytuje právne rady súvisiace s jeho činnosťou, ktoré sú vždy objektívne a nestranné. Notár na rozdiel od advokáta je vždy medzi stranami (je nestranný), nikoho nesmie obhajovať ani zastupovať.

Správa majetku

V súvislosti s činnosťou notára tento vykonáva svojim klientom správu nehnuteľností, peňazí, a pod.

Hereditácia

Dedičské konania – Z poverenia súdu prejednáva notár ako súdny komisár dedičské konania.

Mediácia

Zmierovacie konania – V prípade, že nastane spor medzi stranami je úlohou notára ho zmieriť, ak s tým účastníci súhlasia. Zmierovanie je neformálny a dobrovoľný proces mimosúdneho riešenia sporov.

Arbitrum

Rozhodcovské konania – Mimo súdne spory môže rozhodovať notár ako rozhodca, čím pomáha
odbremeniť súdy od sporov.

Registrácia

Od 1. januára 2003 vedie Notárska komora Slovenskej republiky 6 centrálnych registrov.
Sú to:

 1. Notársky centrálny register určených právnických osôb (NCRpo) – notár v ňom registruje určené právnické osoby ako prijímateľov 1% podielu zaplatenej dane z príjmov podľa Zákona o dani z príjmu (tento register je v prevádzke od 1. septembra 2002).

 2. Notársky centrálny register záložných práv (NCRzp) – notár v ňom registruje záložné práva k hnuteľným veciam, k súboru vecí, práv a iných majetkových hodnôt, k podniku a časti podniku. Ďalej sa tu registrujú aj rôzme zmeny v záložných právach, začatie výkonu záložného práva a vydávajú sa výpisy z tohto registra. Registruje sa na základe žiadosti, na ktorej podpisom žiadateľ potvrdí správnosť registrovaných údajov. Znamená to, že za správnosť údajov zaregistrovaných v tomto registri nezodpovedá notár, ale výlučne žiadateľ.

 3. Notársky centrálny register závetov (NCRza) – notár v ňom registruje závety, listiny o vydedení, odvolanie závetov a listín o vydedení a iné právne úkony pre prípad smrti.

 4. Notársky centrálny register dobrovoľných dražieb (NCRdr) – notár v ňom registruje dobrovoľné dražby.

 5. Notársky centrálny register notárskych zápisníc (NCRnz) – notár v ňom registruje ním vyhotovené notárske zápisnice.

 6. Notársky centrálny register osvedčených podpisov (NCRop) – notár v ňom registruje ním vykonané osvedčenia pravosti podpisov.

Od 1.januára 2005 vedie Notárska komora Slovenskej republiky v poradí siedmy centrálny register.
Jedná sa o:

 1. Notársky centrálny register listín (NCRls) - niekedy nazývaný aj Archív listín. Tento register sa skladá z dvoch častí. Jedna je určená pre notárske zápisnice a registrujú sa do nej všetky notárske zápisnice spísané na notárskych úradoch v SR po 1.1. 2005. Druhá časť je určená pre širokú verejnosť, ktorej umožňuje zaregistrovať si v podstate akúkoľvek listinu do tohto registra. Tím bude táto listina jednak elektronicky archivovaná pre prípad straty, poškodenia alebo zničenia a jednak bude možné z tejto listiny vydávať osvedčené odpisy na ktoromkoľvek notárskom úrade v SR bez toho aby žiadateľ mal so sebou originál dokumentu. Register zároveň v druhom prípade umožňuje vyšpecifikovať osoby, ktoré môžu žiadať o vydanie osvedčeného odpisu z tohto registra a tiež podmienky za akých môže byť tento odpis vydaný (v prípade notárskych zápisníc je toto dané priamo obsahom notárskej zápisnice). Registrácia funguje na princípe skenovania dokumentov a ich následnom elektronickom ukladaní do registra, kde sú chránené proti neoprávnenému použitiu rovnako ako ostatné dáta ukladané do registrov NK SR.

V prípade registrácie v ktoromkoľvek z vyššie uvedených registrov pridelí Centrálny informačný systém Notárskej komory Slovenskej republiky danému úkonu centrálne číslo, ktoré je priamo naviazané na špecifické údaje daného úkonu, čím znemožní vytváranie falošných dokumentov, resp. umožní ich rýchle odhalenie.

Bližšie informácie nájdete na stránke Notárskej komory Slovenskej republiky

Na tejto stránke sú použité informácie získané zo stránky JUDr. Jozefa Opatovského

Úvod Notárska komora Kde nás nájdete Notárska činnosť Linky Časté otázky

Správu elektronickej pošty s dotazmi alebo komentárom k tomuto webovému serveru zašlite na adresu pegask@pegask.sk.
Copyright © 2006 Peter Gálik - Pegask
Naposledy aktualizované: 02. 09. 2006