Úvod Notárska komora Kde nás nájdete Notárska činnosť Linky Časté otázky

Odmena NK SR
Služby notára verejnosti Odmena notára - vyhláška Notársky sadzobník Odmena NK SR Vyhláška o NCRzp

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

č. 423/2002 Z.z.

o odmene Notárskej komore Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa §29 ods. 4 a §95 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona č. 561/2001 Z.z. a §374a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 263/1992 Zb. ustanovuje:

Článok I.

§1

Notárskej komore Slovenskej republiky patrí za prístup do Centrálneho informačného systému odmena v maximálnej výške 1000 Sk.

§2

Zrušuje sa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 17. septembra 1991 č. 5553/1991-30, ktorým sa vydáva platobný poriadok pre štátnych notárov a notárskych čakateľov.

Článok III.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Dňom vyhlásenia je 31. júl 2002.

Úvod Notárska komora Kde nás nájdete Notárska činnosť Linky Časté otázky

Správu elektronickej pošty s dotazmi alebo komentárom k tomuto webovému serveru zašlite na adresu pegask@pegask.sk.
Copyright © 2006 Peter Gálik - Pegask
Naposledy aktualizované: 02. 09. 2006